Nacházíte se

Odměna

Právní služby poskytuje advokát v souladu se zněním zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), ve všech věcech, soustavně a za úplatu. Odměňování advokáta za poskytnuté právní služby je pak upraveno vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“). Po dohodě s klientem, v závislosti na povaze právní věci, její náročnosti a finančních možnostech klienta, je odměna advokáta sjednávána následujícím způsobem:

Smluvní odměna:

– odměna stanovená dohodou klienta s advokátem

Tarifní odměna (tzv. mimosmluvní odměna):

– není-li s klientem sjednáno jinak, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem, tedy tzv. sazbou mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil.

Při převzetí právní věci je klient informován o předpokládaném rozsahu poskytování právních služeb a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány v souvislosti s poskytováním právní služby.

Advokátův klient jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřených s advokátem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takových případech Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, web: http://www.cak.cz/

Kontakt

Sídlo

Náprstkova 273/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
(dům U BÍLÉHO JELENA, 1. patro vpravo)

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

e-mail: petr@stastnyadvokat.cz
mobil: +420 604 138 733
www.stastnyadvokat.cz