Nacházíte se

Právní služby

Trestní právo

Jednou z dominantních oblastí právních služeb, kterou svým klientům poskytuji, je obhajoba v trestním řízení. V postavení obhájce se účastním procesních úkonů již v rámci přípravného řízení, jakož i v řízení před soudy, a to jak soudy prvního stupně, tak případně i před soudy rozhodujícími o řádných či dokonce mimořádných opravných prostředcích. Obzvláště velkou pozornost pak věnuji vazebním věcem, kdy se s klientem pravidelně setkávám při poradách ve výkonu vazby a využívám všech právních nástrojů k jeho co nejrychlejšímu propuštění z vazby. V rámci obhajoby v trestním řízení (jakož i ve všech ostatních oblastech poskytovaných právních služeb) garantuji naprostou diskrétnost a maximální profesionalitu.

Právní pomoc na poli trestního práva však poskytuji také poškozeným v trestním řízení, zejména pak v souvislosti s uplatňováním jejich nároku na náhradu škody způsobené jim trestným činem a v neposlední řadě též osobám zúčastněným.

V rámci obhajob poskytuji právní služby také jako soudem ustanovený obhájce, tzv. obhájce ex offo.

Korporátní právo

V oblasti korporátního práva, jež považuji za další ze stěžejních pilířů své činnosti, poskytuji komplexní právní služby podnikatelům, a to u všech typů právnických osob, zejména však u obchodních korporací. Jedná se zejména o právní pomoc při zakládání obchodních společností a družstev včetně zajištění všech souvisejících úkonů a uspořádání interních vztahů v obchodních korporacích a také o převody podílů či další změny ve vlastnické struktuře či orgánech právnických osob. V souvislosti s činností obchodních korporací zajišťuji ve spolupráci s notářem přípravu valných hromad, změn interních dokumentů obchodních korporací (především zakladatelských dokumentů) a splnění povinností vůči obchodnímu rejstříku.

Občanské právo, závazkové vztahy

Právní pomoc poskytuji svým klientům v oblasti jak věcných práv, a to zejména v problematice práva vlastnického a spoluvlastnického, společného jmění manželů, věcných břemen, tak v oblasti závazkového práva, kde nabízím klientům právní pomoc v závazkových vztazích vzniklých jak mezi občany, tak i mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikáním, a to nejen při uzavírání smluv upravených typově, ale také smluv nepojmenovaných, kdy na základě požadavků klienta jsem schopen vytvořit téměř jakoukoli smlouvu „na míru“.

V rámci smluvní agendy provádím rozbory a revize jednotlivých smluv, posuzuji předložené návrhy smluv, navrhuji klientům nejvhodnější řešení sporů ze závazkových vztahů vzniklých a v neposlední řadě zastupuji klienty v soudních i mimosoudních řízeních.

Právo nemovitostí

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytuji především v souvislosti s transakcemi nemovitostí (převody nemovitostí na základě kupních a darovacích smluv, smluv o převodu jednotek atd.), jejich nájmy a podnájmy, provádím také analýzy právních vad nemovitostí. Právní pomoc zajišťuji také v souvislosti s převody podílů v bytových družstvech.

Nabízím klientům právní pomoc spočívající v přípravě a revizích kupních a darovacích smluv, smluv o převodu bytových a nebytových jednotek, smluv o převodech podílu v bytovém družstvu, nájemních a podnájemních smluv, zástavních smluv a smluv o zajišťovacím převodu práva, dále při zřizování či rušení věcných břemen, vypořádávání spoluvlastnictví k nemovitostem, ale také při kontrole či přípravě zprostředkovatelských a rezervačních smluv.

V rámci agendy nemovitostí poskytuji také možnost advokátní úschovy (pro složení a správu kupní ceny).

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupuji klienty ve věcech rozvodů (sporných i nesporných), poskytuji právní pomoc při majetkových vypořádáních a v neposlední řadě zastupuji své klienty v řízeních o výchově a výživě dětí.

Vymáhání pohledávek

Svým klientům nabízím také komplexní právní služby v oblasti vymáhání pohledávek, a to při vymáhání pohledávek z nezaplacených faktur, zápůjček, úvěrů, pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytu či nebytových prostor, pohledávek z dlužných leasingových splátek, ručitelských závazků nebo škod vzniklých nedodržením závazku a rovněž tak pohledávek ze směnek, které svým klientům rovněž připravuji.

Kontakt

Sídlo

Náprstkova 273/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
(dům U BÍLÉHO JELENA, 1. patro vpravo)

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

e-mail: petr@stastnyadvokat.cz
mobil: +420 604 138 733
www.stastnyadvokat.cz